26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસ ફોટો ફ્રેમ 2023

26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસ ફોટો ફ્રેમ 2023

પ્રોફાઈલ ફોટો બનાવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો અહીં ક્લિક કરો

લખાણ સાથે નો ફોટો બનાવવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો. અહીં ક્લિક કરો

Republic Day Of india

The Republic Day of India is a national holiday in India celebrated on January 26th every year to commemorate the day when the Constitution of India came into effect in 1950, replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India. On this day, a grand parade is held in the capital city of New Delhi, featuring floats from various states of India and a display of India's military might. The President of India unfurls the national flag and the national anthem is played. It is a day of national pride and unity for all Indians.

The Republic Day celebration in India is a grand and elaborate affair, held every year at Rajpath, New Delhi. The main event is a parade that starts from the Rashtrapati Bhavan and proceeds towards the India Gate. The parade features a display of India's cultural and social heritage, as well as its military might. The parade includes floats representing different states of India, showcasing their unique culture and traditions.

The President of India is the chief guest at the event, and he/she unfurls the national flag and the national anthem is played. 21 gun salutes are fired in honor of the occasion. The parade also includes a display of various military tanks, missiles, and fighter jets.

The highlight of the parade is the display of tableaux, which are large floats representing different states and Union Territories of India. These floats are decorated with intricate designs and themes, depicting the culture and heritage of the respective states.

Apart from the parade, other events are also organized across the country to celebrate the day, including cultural programs, patriotic songs, and dances, and competitions. Schools and colleges organize special programs, and patriotic songs and dances are performed by students.

The Republic Day is a day of national pride and unity for all Indians, and people across the country celebrate this day with great enthusiasm and patriotic fervor.

Post a Comment

0 Comments